Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Černé, černošedé a vzácně temně modré dipyramidální krystaly anatasu velikosti do 3 mm se vyskytují na puklinách alpského typu v rulách ve společnosti s křemenem, muskovitem, klinochlorem, adulárem, fluoritem, pyritem, turmalínem, apatitem, brookitem či rutilem. Krystaly mají silný polokovový až diamantový lesk a jsou často příčně rýhované. Anatas bývá vzácně doprovázen světle hnědými až žlutohnědými tence tabulkovitými krystaly brookitu o velikosti do 2 mm.

Číst dál...

Mineralogicky zajímavé minerály oligoklasových desilikovaných pegmatitů z Bernartic jsou především zeolity - chabazit a natrolit, které byly zjištěny především na jeho puklinách a v dutinách. Chabazit tvoří bílé, skelně lesklé až 4 mm velké klencové, krychli blízké krystaly porůstající v hojném měřítku pukliny pegmatitu. V krátkovlnném UV světle má chabazit světle zelenkavou barvu a chemismem odpovídá chabazitu-Ca se zvýšeným obsahem BaO (4,5 hm. %). Spolu s ním se vyskytují světle šedé až křídově bílé jehlicovité krystaly, dosahující délky cca 10 mm, které jsou blízké natrolitu. Krystaly tohoto zeolitu jsou většinou korodované a zčásti paramorfované opálu podobnou hmotou. Natrolit je starší než chabazit, jehož drobné krystalky ho na některých místech porůstají. Vzhledem k tomu, že ve zjištěném chemickém složení je v kationtové části zastoupen v podstatě pouze hořčík, je zřejmé, že popisovaná fáze odpovídá natrolitu pouze strukturně a vzhledově. Původní natrolitová hmota byla z převážné části nahrazena hořečnatou substancí, jejíž zdroj je třeba hledat v následném vzniku dolomitové výplně na totožné tektonicky porušené zóně.

Číst dál...

Luminiscence je schopnost minerálu emitovat světlo ve viditelné oblasti po předchozím obdržení určitého kvanta energie, v našem případě vln ultrafialového světla. Tento jev je podmíněn obsahem cizích iontů ve struktuře, které působí jako tzv. aktivátory. Minerály, které vykazují luminiscenci během ozařování UV světlem se označují jako fluorescentní. Roli aktivátorů zde hrají přechodné prvky, jejichž elektrony se excitací dostávají do vyšších energetických hladin a při návratu do normálního stavu emitují záření ve viditelné oblasti. Barva emitované fluorescence je závislá na energii budícího záření a chemickém složení minerálu. Zdroj: mineralogie.sci.muni.cz.

Číst dál...

V kamenolomu Bernartice byly hojné, otevřené pukliny SZ-JV směru se sklonem 85° k SV a délky více než 15 m. Stěny puklin pokrývala souvislá vrstva chalcedonu (var. křemene), jejiž mocnost dosahovala až 1 cm. Chalcedon byl bezbarvý, šedý, šedomodrý až šedočervený. Povrch chalcedonu byl laločnatý s hojnými kulovitými výběžky. Vzácně byl chalcedon porostlý drobnými krystalky křišťálu. Bernartice se v současnosti řadí k mineralogicky nejzajímavějším, mineralogickým lokalitám hadců v ČR a lze předpokládat, že ještě v budoucnu překvapí mnoha novými nálezy zajímavých minerálů.

Číst dál...

Nedaleko Čejova u Humpolce se nacházejí v pegmatitech krystaly zeleného fluorapatitu narůstající na ortoklas v asociaci s albitem a vzácně krystaly křemene. Dne 30. 7. 2002 byl tento výskyt ověřen výkopovými pracemi, které poskytly pěkné, sbírkové ukázky krystalického fluorapatitu. Až 5 cm dlouhé často zonálně zbarvené a bází ukončené krystaly byly nalezeny v jílem vyplněných pegmatitových dutinách, ve kterých narůstaly na živce nebo byly volně uloženy v jílu. Vzácné byly oboustranně ukončené krystaly, které byly souměrně zonální.

Číst dál...

Lokalita Bohouňovice u Červených Peček je známá výskytem českého granátu - pyropu a sférolitických agregátů světle zeleného křemene, vznikajících pravděpodobně v důsledku silicifikace leptochloritového obalu ultrabazické horniny serpentinitu. Přesný způsob vzniku těchto netypických ukázek křemene není doposud znám. Bradavčité radiálně paprsčité konkrece zelenošedého chloritem zbarveného křemene dosahují velikost do 3 cm; místy jsou zbarvené hematitem do rezavé až tmavě červené barvy.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.