Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Kadlec T. (2022): Nález milleritu z kamenolomu Markovice na Čáslavsku. - Minerál, 30, 6, 529-531. České Budějovice.

Činný kamenolom Markovice spravovaný firmou Silnice Čáslav a.s. se rozkládá přibližně 5 km severně od Čáslavi. Hlavní těženou horninou jsou značně páskované amfibolity spadající do ratajské zóny kutnohorského krystalinika. Amfibolity tvoří asi 300 m mocné těleso uložené ve svorech a svorových rulách. Horniny krystalinika částečně kryjí sedimentární horniny svrchní křídy, obsahující četné zkameněliny (typický vývoj příbřežní facie).

Tato klasická česká lokalita se především v minulosti, ale i v současnosti, proslavila výskyty estetických, dutinových ukázek minerálů alpské parageneze typu C (albit, analcim, apofylit, byssolit, datolit, kalcit, křišťál, laumontit, natrolit, prehnit, stilbit, titanit a další).

Předložený článek informuje o nálezu krystalů milleritu (sulfid niklu) narůstajících na prehnit v puklině amfibolitu. Prvně zmiňují millerit z Markovic Dolníček a Ulmanová (2018b) jako mikroskopické, izometrické agregáty uzavřené v chalkopyritu. Agregáty byly charakteristicky tvořeny několika nepravidelnými, xenomorfně omezenými individui milleritu o velikosti do 50 µm. Většinou byly agregáty milleritu v kontaktu se siegenitem a často také obsahovaly drobné inkluze selenidů.

Chemismus v tomto článku popisovaného milleritu byl stanoven pomocí EDX mikroanalýzy v laboratořích Národního muzea v Horních Počernicích, která stanovila dominantní přítomnost niklu a síry.

Výskyty sulfidů v Markovicích

V markovickém kamenolomu bývá sulfidické zrudnění v rámci alpských žil méně běžné. Nejčastější je pyrit, který tvoří drobné krystaly na prehnitu (Vávra et al. 2016). Chalkopyrit se vyskytuje vzácně, a to v podobě drobných zrn zarůstajících do prehnitu (Tuček 1950 in Kratochvíl 1961). V křemenu vzácně přítomný pyrhotin zmiňuje Kratochvíl (1961). Dolníček a Ulmanová (2018a) detailně studovali epidot-albitovou žilku, ze které uvádějí ze sulfidů bornit, chalkopyrit a minerální fázi ze skupiny chalkozínu. Ze stejné žilky autoři popisují telluridy melonit a frohbergit, ryzí tellur a selenid clausthalit. Během revize sulfidické mineralizace z alpských žil v Markovicích identifikoval Dolníček s Ulmanovou (2018b) sfalerit, pyrhotin, chalkopyrit, pyrit, millerit, siegenit a kobaltit a ze selenidů naumannit a clausthalit. Autor tohoto článku sbíral před několika lety v karbonátové žilce na spodní lomové etáži až několik cm velká zrna Cu sulfidů se zelenými povlaky pravděpodobně malachitu.

01

Popisovaná žilka prehnitu s křídově bílým laumontitem a jehličkovitým milleritem, rozměry vzorku 12 × 8 cm. Foto: T. Kadlec

Popis nálezu

V severovýchodních částech nejspodnějšího lomového patra byla začátkem května 2021 nalezena v novém odstřelu drobná prehnitová žilka. Na jediném nalezeném asi 1 m velkém balvanu páskovaného tmavě černozeleného amfibolitu, tvořila plochu o rozměrech 50 × 50 cm. Její mocnost se pohybovala do 2 cm a vůči vnitřní stavbě amfibolitu byla diskordantně uložená. Ve stěně podobný výskyt nebyl nalezen, takže nelze přesně popsat směr a sklon uložení nebo délku žilky. Prehnit měl světle šedobílou až lehce zelenkavou barvu a v hojných dutinách tvořil tence tabulkovité krystalky o velikosti do 2 mm, často seskupené do paprsčitých agregátů. Byl lehce průsvitný a měl skelný až perleťový lesk. Na prehnit nasedal v dutinách hojný, drobně krystalický laumontit o velikosti kolem 1 mm. Jeho prizmatické lehce narůžovělé až téměř bezbarvé krystalky měly silný skelný lesk a byly na prehnitu nahodile rozesety. Velmi vzácný millerit byl nalezen v podobě jen několika jednotlivých jedinců narůstajících na prehnit. Tence jehličkovité až vláskovité krystaly byly mosazně až bronzovitě žluté a dlouhé do 5 mm.

02

Jehlice milleritu na prehnitu, šířka záběru 1,8 mm. Foto: P. Škácha

03

Millerit v dutině prehnitu, šířka záběru 2 mm. Foto: P. Škácha

V popisovaném odstřelu byla také objevena v amfibolitu puklina, která poskytla pěkné ukázky klencovitých krystalů kalcitu. Až 5 cm velké světle žluté krystaly nasedaly na zelenkavý drobně krystalický prehnit a světle bílý datolit.

04

Klencovitý kalcit na puklině amfibolitu, rozměry vzorku 7 × 5 cm. Foto: T. Kadlec

Shrnutí a závěr

Millerit je všeobecně méně běžným až řídkým minerálem. V rámci České republiky jsou nejznámější jeho výskyty v dutinách pelosideritů z Kladenska. Dále je popisován z hydrotermálních žil Pb-Zn z Příbrami, žil Ag-As-Bi-Co-Ni v Jáchymově (typová lokalita milleritu), Starého Ranska, Zdic nebo Malešic. Co se týče širšího okolí Markovic, tak jsou niklové minerály popisované ze zaniklého amfibolitového lomu Peklo ležícího jv. od Čáslavi (millerit, siegenit a nikelín; Vtělenský 1956) nebo z činného kamenolomu Plaňany (pentlandit, argentopentlandit; Dolníček a Ulmanová 2020).

Kamenolom Markovice je i přes značně pokročilou těžbu, stále perspektivní lokalitou pro sběr minerálů alpské parageneze. Nelze však vyloučit i nálezy pro lokalitu vzácných či zcela nových minerálů, na což poukazuje také popisovaný nález milleritu.

Aktuální nálezy z markovického kamenolomu jsou pravidelně zveřejňovány také na webových stránkách www.mineralogist.cz. Lokalita je činný kamenolom a vstup je možný pouze po předchozí domluvě s vedením provozovny.

Poděkování

Poděkování patří Luboši Vrtiškovi z Národního muzea za chemickou analýzu milleritu a Pavlovi Škáchovi za fotografie milleritu.

Literatura

Dolníček Z., Ulmanová J. (2018a): Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi. – Bull. Mineral. Petrolog., 26(1), 78-89.

Dolníček Z., Ulmanová J. (2018b): Revize sulfidické mineralizace z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum): minerální asociace a chemické složení. – Bull. Mineral. Petrolog., 26(2), 138-148.

Dolníček Z., Ulmanová J. (2020): Mineralogická charakteristika křemenné žíly se scheelitem a alpské žíly s prehnitem z lomu v Plaňanech u Kolína (kutnohorské krystalinikum). – Bull. Mineral. Petrolog., 28(1): 74-85

Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech IV (L-N). - Nakladatelství ČSAV. Praha

Vrána S., Janoušek V., Laciok A., Halodová P., Žák L. (2016): Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. – Bull. Mineral. Petrolog., 24, 224-229.

Vtělenský J. (1956): Výskyt nikl-kobaltových rudních minerálů v Pekle u Habrů. – Čas. pro min. a geol., 1, 269-280.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.