Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Kadlec, T. (2015): Zpráva o nálezu molybdenitu v lomu Plaňany, 11 km západně od Kolína. - Minerál, 23, 2, České Budějovice.

Činný, šestietážový lom Plaňany patřící firmě Eurovia Kamenolomy a.s. se rozkládá přibližně 11 km západně od Kolína. Založen je ve složitém komplexu metamorfovaných hornin kolínské části kutnohorského krystalinika. Pestrá škála těžených hornin zahrnuje migmatity (sillimanit-biotitové a pyroxen-biotit-amfibolové), v migmatitech uzavřené horniny (erlany, biotitové pararuly, serpentinity, amfibolity, pyroxenity),ortoruly, granodioritový porfyrit a pegmatity (Fišera 1981 a 2003).

Vzhledem k horninovému zastoupení je lokalita zajímavá i mineralogicky. Na puklinách hornin se vyskytují minerály alpských žil, ze kterých popisuje Láznička (1958) křemen, fluorit, kalcit, chlorit, titanit, rutil, adulár, epidot a aktinolit, Paděra (1961) až 4 mm velké tabulkovité krystaly anatasu a Fišera (2000) 6 mm velké destičkovité krystaly ilmenitu. V dutině ortoruly byly nalezeny až 6 mm velké bílé krystaly analcimu (Pauliš a Moravec 1997) a na puklině migmatitu 5 cm velké bílé radiálně paprsčité agregáty natrolitu (Fišera a Sejkora 2003). Jakeš a Dadák (1962) popisují z amfibolitu až 20 cm mocnou žílu šedého místy nazelenalého axinitu, který tvořil až 25 mm velké krystaly. Hojný je krystalovaný pyrit. Běžné jsou pegmatitové žíly, které obsahují almandin, apatit, beryl, biotit, křemen, mikroklin, muskovit, oligoklas, ortoklas, skoryl, spessartin a zirkon (Dryák 1998). Z dalších minerálů se vyskytuje andezín, antofylit, autunit, diopsid, enstatit, ferro-hornblend, flogopit, chalkopyrit, klinozoisit, labradorit, magnetit, malachit, pyrhotin, serpentinit, sfalerit, siderit, sillimanit a tremolit (Pauliš 1999).

Na čtvrté lomové etáži u paty západní stěny byl těžbou zastižen koncem roku 2014 složitý komplex pegmatitových žil pronikajících migmatity. Primitivní, hrubě zrnité pegmatity s nevýraznou zonální stavbou a ostrým kontaktem vůči okolní hornině byly tvořeny především K-živcem, křemenem a muskovitem. Světle růžový až béžový K-živec se vyskytl v podobě až 10 cm velkých automorfně místy hypautomorfně omezených krystalů; lokálně tvořil K-živec monominerální partie. Křemen byl světle šedý až slabě záhnědový v nepravidelných zrnech o velikosti do 5 cm. Hojné byly tabulkovité automorfně omezené krystaly muskovitu velikosti až 7 cm. V centrálních částech pegmatitového komplexu byly vzácně malé dutiny s krystaly světle béžového K-živce a šedého křemene, které byly prakticky celé vyplněné sulfidy a karbonáty. Makroskopicky se jedná o hrubě štěpný pyrit, který vzácně tvořil na živcích drobné krychlové krystaly. Karbonát se vyskytl jako drobné tmavě hnědé klencovité krystaly (siderit - kalcit?). V blízkosti těchto sulfid-karbonátových výplní se na puklinách pegmatitu vyskytl v asociaci s pyritem olověně šedý molybdenit. Na puklinách šedého křemene tvořil molybdenit šestiboké kovově lesklé tabulkovité krystaly v průměru až 3 mm velké. V pegmatitových částech bez pyritu nebyl molybdenit zjištěn.

obr.1small

Molybdenit (3 mm) na puklině pegmatitu v asociaci s pyritem; foto a sběr T. Kadlec

Pro zájemce o podrobnější studium tohoto pegmatitu resp. molybdenitu rád poskytnu studijní materiál. V případě návštěvy kamenolomu je nutné mít povolení vedoucího lomu a dbát na bezpečnost.

Literatura

Dryák, K. (1998): Současné možnosti nálezů minerálů v lomu u Plaňan na Kolínsku. - Minerál, 6, 1, 62. Brno.

Fišera, M. (1981): Geologické a petrografické poměry okolí Plaňan. – Výzkumné práce ÚÚG, 26, 1-42. Praha.

Fišera, M. (2000): Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz, 8, 184-187. Praha.

Fišera, M. (2003): Nový výskyt serpentinitu a pyroxenitu v Plaňanech u Kolína. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 11,203-204.

Fišera, M., Sejkora, J. (2003): Natrolit z Plaňan u Kolína. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 11, 205.

Jakeš, P., Dadák, V. (1962): Nález axinitu v Plaňanech u Kolína. - Čas. Mineral. Geol., 7, 91-92. Praha.

Láznička, P. (1958): Alpská parageneze z Plaňan u Kolína. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 127, 213-214. Praha.

Paděra, K. (1961): Ungewöhnliche Entwicklung der Kristalle des Anatas aus Plaňany bei Kolín. - Acta Univ. Carol., Geol., 3, 143-146. Praha.

Pauliš, P. (1999): Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. – Kuttna, Kutná Hora.

Pauliš, P., Moravec, B. (1997): Analcim z Plaňan u Kolína. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 4-5, 225.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.