Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Kadlec, T. (2014): Zpráva k mineralogii křemenných žil u Ovesné Lhoty nedaleko Ledče nad Sázavou. - http://www.mineralogist.cz/zprava-k-mineralogii-kremennych-zil-u-ovesne-lhoty-nedaleko-ledce-nad-sazavou [online]. Ledeč nad Sázavou. Dostupné z: www.mineralogist.cz.

Jurák (1965) doslovně uvedl v abstraktu svého článku ve Věstníku ÚÚG: Při geologickém mapování pro diplomovou práci na téma „Geologie stříbro-olověno-zinkových ložisek v moldanubiku mezi Ledčem n. Sázavou a Leštinou“, pracovanou na katedře nerostných surovin Karlovy univerzity v Praze, byly zjištěny nedaleko Ovesné Lhoty úlomky křemene s wolframitem, scheelitem, kasiteritem a apatitem.

V křemenné žilovině identifikoval tyto minerály: wolframit, scheelit, kasiterit, apatit, turmalín, arzenopyrit, chalkopyrit, pyrit, slídy, chlorit, limonit a popsal je následovně: Wolframit je nejhojnější ve střední části zrudněného pásma. Jednotlivé krystaly dosahují velikosti 2 až 4 cm. Větráním je postižen jen velmi slabě (houbovitý povrch). Spektrální analýzou, kterou provedla A. Nováková v laboratoři G. P. Jihlava, byly zjištěny Fe, W, Mn, Si; Nb a Ta nebyly dokázány. Kasiterit se vyskytuje v s. části pásma v blízkosti skupiny pěti odvalů. Je idiomorfní v „kroupách“ hnědé barvy, velkých až 1 cm, někdy zřetelně seřazených v páscích. Byl dokázán spektrograficky a zkouškou HCl na zinkovém plechu. Apatit tvoří shluky idiomorfních sloupečků kolem 1cm velikých v nepravidelných šmouhách o rozměrech 2 x 10 až 20 cm. Barva apatitu v čerstvém stavu je světle zelená, navětralý apatit je nahnědlý. Scheelit tvoří někdy jádra krystalů wolframitu. Má žlutou až žlutohnědou barvu. Byl dokázán mikrochemicky zkouškou na W a křemíkovou lampou (intenzivní zelené světélkování). Pyrit, chalkopyrit a arzenopyrit většinou podlehly zvětrávacím pochodům a vyskytují se vzácně v jádrech limonitizovaných sulfidů. V rámci naší republiky je toto zrudnění vzácné. Bernard a kol. (1992) jej přiřazuje k asociaci wsn (bez lithia).

Při novém průzkumu lokality především v letech 2010-2014 jsem identifikoval všechny výše uvedené minerály. Wolframit je hojným minerálem a vyskytuje se v asociaci se všemi zmíněnými minerály. Byly nalezeny černé kovově lesklé až 5 cm dlouhé lištovité krystaly zarůstající do křemenu. Velmi často bývá postižen scheelitizací, během které došlo buď k částečné nebo úplné přeměně na scheelit a limonit. Scheelit je běžným avšak velmi nenápadným minerálem. V kavernózním křemenu tvoří světle hnědá až rezavě žlutá jednotlivá zrna o velikosti až 4 cm nebo zrnité agregáty s rozměry až 15 x 10 cm. V dutinách po přeměněném wolframitu vzácně tvoří čiré oktaedrické krystaly o velikosti do 3 mm sdružených do drúz o ploše až několika cm2. V ultrafialovém světle má výraznou modrobílou luminiscenci. V žilném, šedobílém křemenu byl také nalezen kasiterit, který je oproti wolframitu vzácnější. Tvoří automorfně omezené tmavě hnědé krystaly v křemenu. Největší „kroupy“ jsou až 2 cm velké, které jsou nápadně uspořádány do plošných pásků. Světle zelený až světle žlutý apatit tvoří až 2 cm dlouhé sloupcovité krystaly, často uspořádané do plochých agregátů v křemenu. Místy je značně zvětraný až rozpadavý. Jemně jehličkovitý až plstnatý turmalín šedočerné, hnědočerné až zelenočerné barvy tvoří až několik desítek cm velké agregáty v křemenu nebo se vyskytuje v podobě tence jehličkovitých tmavě hnědých krystalů až 5 mm dlouhých na krystalech křemene. V dutinách je turmalín často asociován zelenočernými, kulovitými agregáty chloritu, který místy dutiny zcela vyplňuje. V křemenu je poměrně hojný arzenopyrit, který vytváří stříbrně lesklé na plochách rýhované krystaly o velikosti až 15 mm. Méně častý je pyrit v podobě středně zrnitých agregátů do 10 mm velikosti; místy je limonitizován. Rezavě hnědý limonit je všudypřítomný. Vzácně vytváří v dutinách křemene krápníkovité kovově lesklé agregáty. Z dalších minerálů zarůstajících do křemene, je nutno uvést muskovit, který tvoří drobné tabulky. V některých partiích žiloviny jsou hojné krystaly obecného křemene až křišťálu o velikosti do 3 cm.

Také bych přidal několik poznatků k morfologii křemenných žil. Jurák (1965) uvádí, že by se mocnost žil mohla pohybovat v intervalu od 30 do 50 cm. Ve skutečnosti je větší, a to až 90 cm, na což poukazuje nejkratšího rozměr největšího, nalezeného, zrudněného křemene. Časté jsou tektonické poruchy v podobě střižných ploch s výraznými striacemi v místech turmalínu, tudíž v místě s nejmenším odporem pro křehkou tektoniku. Křemenné žíly pronikají okolní pararuly souběžné s jejich vnitřní foliací. Kontakt křemen - pararula je ostrý.   

Nápadná je také podobnost plstnatých turmalínů s turmalinity nalezených na haldách stříbrného dolu v Ledči nad Sázavou (Kadlec a kol. 2013). Poloha turmalinitů se vyskytla v těsné blízkosti křemenných žil s arzenopyritem, pyritem a galenitem. Turmalín odpovídá svým složením dravitu až oxy-dravitu. V turmalinitu byl identifikován také fluorapatit. Turmalinit jsem nalezl i kolem obce Prosíčka nebo Číhošť, kde se také v minulosti těžilo polymetalické zrudnění.  

Literatura:

Bernard, J. H., Rost, R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. – nakl. Academia, Praha.

Jurák, L. (1965): Nový nález wolframu a cínu na rudních žilách u Ovesné Lhoty na Českomoravské vrchovině. – Věstník ÚÚG, 40, 4, 301-302, Praha.  

Kadlec, T., Čopjaková, R., Gadas, P. (2013): Turmalinity z Ledče nad Sázavou. - čas. Minerál, 3, 241-246, České Budějovice.

IMG 4449

Černohnědý kasiterit (12 mm) v žilném křemenu, rozměry vzorku 7 x 7 cm. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 4453

Stříbřitě lesklé agregáty arzenopyritu (12 mm) v asociaci se světle zelenkavým apatitem, rozměry vzorku 9,5 x 7,5 cm. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 4456

 

 

Kavernózní křemen s hojným scheelitem (největší zrno 2 x 0,8 cm), rozměry vzorku 11 x 5 cm. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 4458


Předchozí vzorek v UV světle.

IMG 4461

Dutina se zrnem scheelitu o velikosti 14 x 13 mm, rozměry výřezu 5 x 4 cm. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 4462

Předchozí vzorek v UV světle.

IMG 4465

Dutina se zrnem scheelitu o velikosti 3,5 x 1,5 cm, rozměry výřezu 17 x 11 cm. Foto a sběr T. Kadlec

10689458 397599950392229 8024282015686245772 n

Předchozí vzorek v UV světle.

IMG 4467

Černé zrno wolframitu (14 x 13 mm) se scheelitovým jádrem, rozměry vzorku 8,5 x 8 cm. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 4463

Šedočerný jemně vláknitý turmalín v asociaci se slídou a pyritem v křemenu, rozměry vzorku 6 x 5 cm. Foto a sběr T. Kadlec

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.