Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Kadlec T. (2017): Nález krystalů gahnitu u Cetorazi na Pacovsku. - Minerál, 23, 6, České Budějovice.

Gahnit představuje svým chemismem řídce se vyskytující oxid hliníku a zinku ze skupiny spinelidů. Pojmenován byl v roce 1807 baronem Karlem Mariem Ehrenbertem von Moll na počest svého objevitele, švédského chemika, mineraloga a člena Královské švédské akademie věd Johana Gottlieba Gahna (1745–1818). Typovou lokalitou gahnitu je ložisko mědi a zlata Falun ve Švédsku. Vyskytuje se v granitoidních horninách a žulových pegmatitech, ale i v metamorfovaných horninách, např. ve skarnech, rulách či mramorech. Může se nacházet i v náplavech. Tvoří zrnité nebo masivní agregáty, méně časté jsou krystaly ve tvaru oktaedru a jejich spojky podle [111]. Je zelený, tmavě zelený až černozelený, vzácně žlutý až žlutohnědý. U nás se vyskytuje jako akcesorie v pegmatitech (např. Otov I, Přibyslavice, Maršíkov, Ostředek či Salisov – Staněk 1960), v okrajových partiích magnetitových skarnů (Županovice) nebo v mramorech (u Zdechovic na Volyňsku, Sedliště, Trhonic, Jimramova nebo Ubušínku – Novák a kol. 1997).

Lokalita

Místo s výskytem gahnitu u Cetorazi bylo objeveno při rekonstrukci polní cesty východně od obce, kde dělníci nalezli kusy wolframitu. Naleziště poprvé popsali Prchlík a Jeřábek (1965), kteří je situují do polí přibližně 700 m sv. od obce Cetoraz, vzdálené 3 km jz. od Pacova. Po geologické stránce je výskyt vázán na výběžek tělesa pacovské muskovit-biotitické ortoruly v biotit-sillimanické pararule (moldanibukum).

Gahnit se vyskytuje v deskovitých křemenných polohách, kde tvoří tmavě zelené hypautomorfní či xenomorfní krystaly o velikosti 2–4 mm (Losertová a kol. 2013). Bernard a kol. (1992) píší o regionálně metamorfovaném křemenném žilníku s wolframitem a až 2 cm velkými tmavozelenými krystaly gahnitu. Gahnit je nejčastěji doprovázen křemenem, muskovitem, alterovaným albitem, pyritem a limonitem. Místy je částečně či zcela zatlačován jemnozrnným muskovitem. Krystaly gahnitu jsou homogenní a nevykazují žádnou zonálnost. Složení odpovídá Fe-gahnitu s 27–28 % hercynitové (Fe), 8 % spinelové (Mg) a 1 % galaxitové (Mn) složky (Losertová a kol. 2013).

Podle chemismu, morfologie a asociace minerálů usuzují Losertová a kol. (2013), že gahnit vznikl během metamorfózy původní granitické intruze, která byla greisenizována. Zdroj Zn pro tvorbu gahnitu zatím nebyl uspokojivě objasněn, možným zdrojem je sfalerit či Zn-bohatý biotit. Retrográdní metamorfóza cetorazských rul způsobila po obvodu zrn gahnitu alterace jemně šupinkatým muskovitem (sericitem), vedoucí někdy až ke vzniku pseudomorfóz muskovitu po gahnitu.

Z dalších minerálů jsou z lokality popsány bismut, ferberit, ferritungstit, galenit, chalkopyrit, kasiterit, molybdenit, petitjeanit, pyrit, scheelit, waylandit a zlato (Losertová a kol. 2013, Losertová a kol. 2014).

Popis nálezu

V září roku 2017 byly nalezeny krystalované ukázky gahnitu. Místo nálezu se rozkládá na ploše asi 50 × 50 m přibližně 900 m sv. od Cetorazi. Bylo nalezeno několik deskovitých úlomků kavernózní křemenné žiloviny o rozměrech až 20 × 20 × 5 cm, jejichž povrch byl tvořen hojným středně až hrubě tabulkovitým muskovitem a alterovaným živcem. Šedobílý až záhnědový křemen byl nepravidelně kavernórní a často zbarvený všudypřítomným limonitem, který tvořil až několik milimetrů mocné zemité až ledvinité kůry. Gahnit se vyskytoval především v muskovitu, tj. na kontaktu křemenných poloh s ortorulami, kde vytvářel drobně krystalické agregáty tmavě zelené až černozelené barvy o velikosti do 1 cm. Druhý typ gahnitu byl nalezen v laločnatých kavernách křemene ve formě až 7 mm velkých oktaedrických krystalů či jejich spojek. Skelně lesklé krystaly s černozelenou barvou se vyskytovaly jednotlivě nebo tvořily krystalické agregáty o velikosti až 3 cm. Vzácně bylo v křemenných úlomcích s gahnitem sledováno sulfidické zrudnění v zrnitých agregátech o průměru až 1 cm.

Poděkování

Rád bych poděkoval Marku Chvátalovi za stylistickou úpravu textu. 

01
Až 7 mm velké černozelené krystaly gahnitu v křemenu; Cetoraz u Pacova. Foto a sběr T. Kadlec

02
5 mm velký oktaedrický krystal gahnitu; Cetoraz u Pacova. Foto a sběr T. Kadlec

03
Srostlice dvou krystalů gahnitu (7 mm) v křemenu; Cetoraz u Pacova. Foto a sběr T. Kadlec

Literatura

Bernard, J. H., Rost, L. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. – nakl. Academia, Praha.

Buřival Z., Losertová L. (2013): Gahnit z Cetoraze u Pacova. In Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15. – 16. 5. 2013.

Losertová L., Buřival Z., Losos Z. (2013): Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha, 1, s. 47–51.

Losertová L., Buřival Z., Losos Z. (2014): Waylandit a petitjeanit, dva nové fosfáty pro lokalitu Cetoraz u Pacova (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha, 22, 2, s. 269–274.

Losertová L., Buřival Z., Losos Z., Houzar S. (2013): Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframitu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. XCVIII, 1, s. 41–48.

Losertová L., Losos Z. (2014): W-mineralization from greisen at Cetoraz near Pacov, Czech Republic. In Central European Mineralogical Conference, Skalský Dvůr, 22. – 26. 4. 2014.

Novák M., Houzar S., Šrein V. (1997): Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. 42, s. 33–40.

Prchlík I., Jeřábek M. (1965): Wolframové zrudnění u Cetoraze, západně od Pacova. Věst. Ústř. Úst. geol. 40, s. 47–49.

Staněk J. (1960): Gahnity z československých pegmatitů. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 45, s. 31–36.

Vrána S. (2004): Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách. Bull. mineral.–petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, s. 214–216.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.